Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Parafii Najświętszego Serca Jezusowego


Inicjatorami założenia Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku – Kamiennej była grupa parafian wraz z ks. kanonikiem Janem Kularskim.
W lipcu 2007 roku grupa inicjatywna  postanowiła zainteresować przedsięwzięciem innych parafian, a w szczególności członków parafialnego chóru „Sursum Corda”. Chórzyści z życzliwością i zaangażowaniem przyjęli zaproszenie  do włączenia się w prace organizacyjne zmierzające do utworzenia i zarejestrowania Stowarzyszenia. 
Pierwsze zebranie założycielskie, w czasie którego został uchwalony statut odbyło się  3 sierpnia 2007 roku. Tego dnia wybrano także 5 – osobowy Komitet Założycielski który został upoważniony do dopełnienia wszelkich formalności rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym:
W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Ks. Jan Kularski, Roman Białek, Janina Płaska, Ewa Urban i Iwona Wojciechowska. W czasie Zebrania Założycielskiego wybrano również  „organy Stowarzyszenia w organizacji” (Zarząd i Komisję Rewizyjną). Kolejne Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 4 kwietnia 2008 r. Wybrano wówczas Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i Komitet Założycielski oraz uchwalono ostateczną wersję statutu Stowarzyszenia (uwzględniającą uwagi Krajowego Rejestru Sądowego). Po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 kwietnia 2008 r.

Skład Zarządu Stowarzyszenia I kadencji:

Iwona Wojciechowska – Prezes,
Roman Białek – Wiceprezes,
Halina Kraska – Skarbnik,
Teodor Gołąbek – Sekretarz,
Ks. Jan Kularski – Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej I kadencji:
Ryszard Radomski – Przewodniczący
Mieczysława Derlatka – Członek Komisji Rewizyjnej
Janina Płaska – Członek Komisji Rewizyjnej
Maria Majzel – Obsługa księgowa

Zgodnie ze statutem cele Stowarzyszenia obejmują m.in.:
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury, ochrony przed zapomnieniem dzieł kultury narodowej, podtrzymania dziedzictwa kulturowego parafii,
Tworzenie i upowszechnianie kultury chrześcijańskiej, oraz popularyzowanie twórczości muzycznej w kraju i za granicą
Działalność wspierająca i finansująca rozwój parafii NSJ w Skarżysku – Kamiennej i jej zasobów gospodarczych 
Społeczno-wychowawcze i opiekuńcze działanie na rzecz dzieci i młodzieży
Przeciwdziałanie patologiom społecznym, przemocy w rodzinie oraz biedzie i bezrobociu, 
Inicjowanie programów i projektów promujących i wspomagających działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, społeczno-wychowawczego i kulturowego,
Udział w pracach na rzecz poprawy wizerunku kościoła NSJ w Skarżysku – Kamiennej
Wspieranie i finansowanie modernizacji oraz wyposażenia kościoła parafialnego, w tym konserwacja i remonty organów.
Promowanie i finansowanie działalności Chóru Parafialnego „Sursum Corda” 
Pozyskiwanie funduszy na realizacje celów określonych w statucie.

Do najważniejszych działań Stowarzyszenia należy w szczególności zaliczyć: 
1.    Przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz renowacji zabytkowych organów 
2.    Coroczna organizacja Przeglądu Sakralnej Pieśni Chóralnej
3.    Prowadzenie Punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
4.    Coroczna koordynacja akcją „Paczki choinkowe dla dzieci ze świetlicy Caritas działającej przy Komendzie Ochotniczego Hufca Pracy” (wspólnie z Parafią NSJ)
5.    Współorganizacja działań w zakresie zagranicznej turystyki pielgrzymkowej
Obecnie Stowarzyszenie liczy 30 członków, a jego pracą kieruje Zarząd wybrany w czasie obrad Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 21 maja 2014 r. 

Skład Zarządu przedstawia się następująco:
Ewa Urban – Prezes
Artur Dąbrowa – Wiceprezes
Grażyna Pająk – Sekretarz
Benigna Golc – Skarbnik
Ks. Kan. Jan Kularski – Członek Zarządu
Nadzór nad pracą Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna w składzie:
Ryszard Radomski – Przewodniczący
Janina Płaska –  Członek Komisji Rewizyjnej
Roman Białek – Członek Komisji Rewizyjnej
Obsługę księgową prowadzi Anna Banaczkowska