Sakrament Chrztu Św.

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych), który:

– gładzi grzechy,
– daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
– czyni nas członkami Kościoła katolickiego,
– daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).Chrzci się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa: "N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: "Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16). Powiedział też: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5). Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, "charakter", który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto jest katolikiem praktykującym, przyjął Sakrament Bierzmowania i Najświętszej Eucharystii, ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (kan. 874 §1).

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św.:

– akt urodzenia
– dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
– zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.